خرید وفروش انواع دستگاههای تولید نایلون ونایلکس

خریدوفروش انواع دستگاههای تولید نایلون ونایلکس تولید دوخت کندور اسیاب خط کامل گرانول.
تولید عرض۶۰تا ۴متر
دوخت وبرش عرض۶۰ تا۱۱۰ برش وپرفراژ
اساب وکندور سایز ۸۰ و۹۰و۷۰
خط کامل گرانول متناسب باسرمایه شما


وقتی تماس گرفتید ،حتما بگید از طریق "پلاستیک یاب" تماس گرفتین تا تخفیف ویژه برای شما در نظر گرفته بشود.

09196359031
تهران
به روز می باشد